ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ

           *** ก่อนทำการลงทะเบียนรบกวนอ่านรายละเอียดให้เข้าใจก่อนนะครับ ***

                           

  1. ลงทะเบียนในระบบออนไลน์ GENA  โดยคลิกที่ Icon ด้านบนนี้และเลือก “ลงทะเบียนใหม่” เพื่อกรอกข้อมูลการสมัครเข้าแข่งขันที่ http://www.nectec.or.th/nsc/ , http://www.nscthailand.net http://nsc.siit.tu.ac.th/GENA  โดยต้องกรอกข้อมูล Email address ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อที่มีอยู่จริง เพื่อให้ระบบส่งข้อมูลเพื่อยืนยันการลงทะเบียน

  2. ระบบจะส่งอีเมล์ไปยังหัวหน้าโครงการ เพื่อแจ้งให้หัวหน้าโครงการยืนยันการลงทะเบียน ทั้งนี้ หากไม่ยืนยันการลงทะเบียน (Confirmation) ถือว่าการลงทะเบียนยังไม่เสร็จสิ้น  และข้อมูลในการลงทะเบียนนั้น จะถูกลบทิ้งภายใน 48 ชั่วโมง

  3. หลังจากยืนยันการลงทะเบียนแล้ว จะได้รับ 1) รหัสโครงการ และ 2) รหัสผ่านเพื่อใช้เข้าระบบออนไลน์ GENA

  4. เข้าสู่ระบบโดยใช้ รหัสโครงการ และรหัสผ่านที่ได้รับ เพื่ออัพโหลดข้อเสนอโครงการทั้ง 2 รูปแบบ คือ ไฟล์ PDF และ ไฟล์ plain text (text file) ตามขั้นตอนในระบบ

  5. พิมพ์แบบฟอร์มหน้าปกข้อเสนอโครงการจากในระบบ และลงนามให้ครบถ้วน เพื่อประกอบเป็นหน้าปกข้อเสนอโครงการ โดยจัดหน้ากระดาษในการพิมพ์ภายใน 1 หน้ากระดาษ A4

  6. แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมลงนามให้ครบถ้วน ภายในเล่มข้อเสนอโครงการ

  7. ส่งข้อเสนอโครงการ (ต้นฉบับ) จำนวน 1 ชุด ทางไปรษณีย์ หรือส่งด้วยตนเองไปยังศูนย์ประสานงานภูมิภาคที่ท่านสังกัด

8. เสร็จสิ้นขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ

หมายเหตุ :

  1. ควรเตรียมข้อมูลส่วนตัว สำเนาบัตร ที่อยู่ อีเมล์ ของทีมผู้พัฒนาและอาจารย์ที่ปรึกษา และผู้บริหารสถาบันการศึกษา หรือตัวแทน ให้พร้อมก่อนทำการลงทะเบียน

  2. การอัพโหลดข้อเสนอโครงการ ต้องทำการอัพโหลด 2 รูปแบบ คือ ไฟล์ PDF (ใช้การแปลงไฟล์จากโปรแกรม ห้ามใช้วิธีการสแกน) และ ไฟล์ plain text (text file)

  3. โปรดระวังการอัพโหลดซ้ำ เพราะระบบจะบันทึกข้อมูลเฉพาะไฟล์ล่าสุดเท่านั้น

  4. โปรดตรวจสอบรายชื่อจังหวัดของแต่ละศูนย์ภูมิภาคจากคู่มือการแข่งขัน หรือจากการลงทะเบียนในระบบ

  5. โปรดตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่กรอกในแต่ละช่อง โดยเฉพาะ ชื่อ นามสกุล อีเมล และเบอร์มือถือ