รายชื่อโครงการที่ผ่านเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ NSC 2014

 


โครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 (NSC 2014)

โครงการที่ผ่านการพิจารณาเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ

ที่ รหัส โครงการ หมวดโครงการ สถาบัน อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าโครงการ ผู้พัฒนา ผู้พัฒนา ภาค

1 16p11c0169 เครื่องประชาสัมพันธ์สินค้าผ่านการเต้น โปรแกรมเพื่อความบันเทิง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายเจริญ วงษ์ชุ่มเย็น นางสาวศิวะพร วงศ์วรางคณา นางสาวปภาวี คูชัยสิทธิ์   ภาคกลาง

2 16p11c0295 ในรัตติกาล โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางศรีผการัชติ ศรีนิชานันท์ นายชัชพล คาง นางสาวศศิประภา อัจฉราฤทธิ์   ภาคกลาง

3 16p11c0438 ลมหายใจสุดท้าย โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยศิลปากร นางสาวณัฐพร กาญจนภูมิ นายต่อสกุล ชัชวาลกิจกุล นายกานต์ อินทะนุ นางสาวจิรายุ วงศ์ภักดี ภาคกลาง

4 16p11c0536 เมคานิมอล พัท โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยศิลปากร นางสาวณัฐพร กาญจนภูมิ นายกฤตติณณ์ คล่องวิชา นายรติยา ฟองเอม นายกิตติกานท์ อรสุทธิกุล ภาคกลาง

5 16p11c0551 มหัศจรรย์เมล็กพันธุ์กู้โลก โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายมารอง ผดุงสิทธิ์ นายฉัตรปรินทร์ หงส์ศิริธรรม นายสรวิศ แต้เกษม นายจาตุรงค์ ทองคำ ภาคกลาง

6 16p11c0552 ผจญภัยฝ่ามิติสู้อยุธยา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม นายกิตติมศักดิ์ ในจิต นายธัญญ์ ธรรมเศก นายณัฐกร กาลพัฒน์ นายสมชัย ลีลานิมิต ภาคกลาง

7 16p11e0004 นักล่าปราสาทพิศวง โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก นายวีรพงษ์ บัวรุ่งสวัสดิ์ นายเมธี โรจนพร นายเสฎฐวุฒิ ศรีวิลัย นางสาวกมลกาญจน์ สัตยาชัย ภาคตะวันออก

8 16p11e0092 พระมหาชนกผจญภัยโพ้นทะเล โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี นายพรพิพัฒน์ หงษ์ไทย นางสาวอาธิกา แก้วกล้า นายชัชชัย สุขมาก นายวีรพันธ์ แก้วทรัพย์ ภาคตะวันออก

9 16p11i0055 เกมคณิตแสนสนุกบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี นายภาณุพันธุ์ ชื่นบุญ นายธวัชชัย ทองแท้ นายกรวิทย์ แสงใส   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

10 16p11i0067 อัศวินนักคิด โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี นายคุณาวุฒิ บุญกว้าง นายอนาวิน สินนิธิถาวร นายชลาลัย ประโมสี   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

11 16p11i0231 รถถังบรรลือโลก โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางกานดา สายแก้ว นายกฤษฎา แลบุตร นายธนภัทร คามวัลย์   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

12 16p11n0219 การพัฒนาเกมสามมิติประเภทแอ๊กชั่นอาร์พีจีแบบมัลติแพลตฟอร์ม : เกมมอนสเตอร์อินไทยแลนด์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายเทพฤทธิ์ สินธำรงรักษ์ นายกฤษฎา มหากิจไพศาล นางสาววัลลภา ชัตกิตติพร นายกวิน ศิริคะเณรัตน์ ภาคเหนือ

13 16p11w0068 ดินแดนกบมหัศจรรย์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นายโอภาส วงษ์ทวีทรัพย์ นายธนัชชา แพลอย นายภาษวิชญ์ พุทธา   ภาคตะวันตก

14 16p12c0374 ซอฟท์แวร์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในห้องเรียนแบบการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายขจรพงษ์ อัครจิตสกุล นายเกรียงไกร ทรัพย์ชิต นายอานันท์ สุระเรืองชัย นางสาวณรัฐวรรณ ตรีเชาว์นนท์ ภาคกลาง

15 16p12c0520 ระบบห้องเรียนอัจฉริยะ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายพีรพล เวทีกูล นายธนวุฒิ อนันต์พิริยะกุล นายปิยะพันธ์ ภูมิศิริวิไล นายธีรวัจน์ อนันต์พิริยะกุล ภาคกลาง

16 16p12e0021 สื่อมัลติมิเดียเสริมสร้างพัฒนาการเด็กออทิสติก โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี นายสมชัย เชียงพงศ์พันธุ์ นายอานนท์ พ้องพานพงศ์ นายธนวัต ปรีชาสิทธิคุณ   ภาคตะวันออก

17 16p12e0137 สนุกไปกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยบูรพา นายณัฐนนท์ ลีลาตระกูล นายวัชระ ฮ่องกิ้ม นางสาวฉัตรทิพย์ สุนย์ตะคุ   ภาคตะวันออก

18 16p12i0081 สื่อการเรียนรู้พื้นฐานการจราจรทางบกบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นางสาววงกต ศรีอุไร นางสาวนัทรียา สงใย     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

19 16p12i0093 บทเรียนออนไลน์แบบบูรณาการรวมสื่อและการจำลองสถานการณ์การเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ม.1 โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นางสาวอุษานาฎ เอื้ออภิสิทธิ์วงศ์ นายบุญชู กระฉอดนอก นางสาวสุนิสา ทันจันทร์ นางสาวทินรัตน์ ไคขุนทด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

20 16p12i0195 ระบบสุ่มออกโจทย์ ส่งตรวจและแสดงผลโค้ดงานของวิชาการเขียนโปรแกรม รุ่นที่ 0.2 โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางสาวกรชวัล ชายผา นายณฐพล แพพิพัฒน์ นายอนันต์ หิรัญจรูญชัย   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

21 16p12i0247 ประถมเอบีซี โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายจักรชัย โสอินทร์ นายเหมกรณ์ เอกวารีย์ นายวรวุฒิ ตั้งตระกูล นายณรงค์ชัย วันธงชัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

22 16p12n0107 โปรแกรมสร้างสื่อการเรียนรู้จากบทความอัตโนมัติ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายกานต์ ปทานุคม นายพงศกร สมมาลัย นายพีรณัฐ ธารทะเลทอง นายธัชพัฒน์ เกษรศรี ภาคเหนือ

23 16p12n0113 เกมเพื่อพัฒนาศักยภาพของการออกเสียงสำหรับเด็กเล็ก โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นางสาวนริศรา เอี่ยมคณิตชาติ นายติณณวัฏ ส่วนบุญ     ภาคเหนือ

24 16p12s0017 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (หมวดภูมิศาสตร์) สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 บบระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ นายฐานันท์ ตั้งรุจิกุล นายศิวรักษ์ ชาโนเพ็ญศิริ นางสาวพรชนก อาศน์สุวรรณ นายภานุพงค์ คงแก้วเคลื่อน ภาคใต้

25 16p12w0003 ห้องเรียนเสมือนจริงบนเว็บแอพพลิเคชั่น โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นายดำรัส วงศ์สว่าง นางสาวณัฐฐา บัวศรี นายอุฬาร แย้มบริสุทธิ์ นายธนศักดิ์ จันทร์ปาน ภาคตะวันตก

26 16p13c0181 การพัฒนาแอพพลิเคชั่นภาษามือ 3 มิติบนไอโฟนสำหรับผู้พิการทางการได้ยิน โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นายจีระศักดิ์ นำประดิษฐ์ นายภูเบศ พัฒนรังษีเลิศ     ภาคกลาง

27 16p13c0352 จุฬาไดซี่ 2: มุ่งสู่หนังสือเสียงสังเคราะห์อัตโนมัติที่ไร้ความผิดพลาด โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายอติวงศ์ สุชาโต นายภาณุเมธ เชษฐ์ประยูร นางสาวณัฐวรินทร์ สุวรรณชัย   ภาคกลาง

28 16p13c0361 ระบบนำทางภายในอาคารเพื่อช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางสาวพร พันธุ์จงหาญ นายกฤตภาส ภักดีทศพล นายคณาสิน แย้มนวล นางสาวฤดีมาศ เจษฎาภัทรกุล ภาคกลาง

29 16p13c0467 แอพพลิเคชันช่วยในการสื่อสาร สำหรับผู้พิการทางการได้ยินและการพูด โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายสนั่น สระแก้ว นายนัทธพงศ์ กุลกาญจนาชีวิน นายนรุตม์ ชัยวงศ์โรจน์   ภาคกลาง

30 16p13i0062 โปรแกรมช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาใช้งานสมาร์ทโฟนด้วยคำสั่งเสียงบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี นายคุณาวุฒิ บุญกว้าง นายภาคภูมิ สุวรรณ นางสาววรรณภา อามาตรมนตรี   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

31 16p13i0162 โปรแกรมส่งข้อความขอความช่วยเหลือด้วยเสียง โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายวิชชา เฟื่องจันทร์ นายจตุพล จิรานุวัฒนวงษ์ นายจักรพันธ์ โมกขมรรคกุล   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

32 16p13n0208 ระบบเกมเพื่อผู้พิการทางสายตาโดยใช้เสียงและท่าทาง โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายกานต์ ปทานุคม นายศุภกิจ เฟื่องแก้ว     ภาคเหนือ

33 16p13n0228 เบิกเนตร โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายจักรพงศ์ นาทวิชัย นายพงศกร เทียมวัง     ภาคเหนือ

34 16p13s0094 แอนิเมชันสารานุกรมไทยภาษามือ 3 มิติ บนโทรศัพท์มือถือ โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ นางสาวนัยณา แก้วบ้านดอน นายวรวุฒิ จันทร์แดง นางสาวมนิดา จะปะกียา   ภาคใต้

35 16p13w0016 การพัฒนาระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินผ่านทางโมบายแอพพลิเคชั่นสำหรับผู้พิการทางการได้ยิน โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นางสาวสุนีย์ พงษ์พินิชภิญโญ นายจุลวัชน์ พรพงศ์พันธุ นางสาวกัญญ์กนก นาคคลี่   ภาคตะวันตก

36 16p13w0020 พจนานุกรมสำหรับผู้พิการทางสายตา โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นายดำรัส วงศ์สว่าง นางสาวกันตา ฉ่ำเฉลิม นางสาวจิตสุภา รัตนขจรศักดิ์ นางสาวอัญชลี สามศรีสุข ภาคตะวันตก

37 16p14c0217 ระบบตรวจจับโรคนาข้าวด้วยเทคนิคการประมวลผลภาพ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายปฏิยุทธ พรามแก้ว นางสาวฐิตาภรณ์ กนกรัตน     ภาคกลาง

38 16p14c0219 ระบบบันทึกภาพเสือแบบเวลาจริงผ่านตัวควบคุมไร้สาย โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายอภิรักษ์ จันทร์สร้าง นายชยธร สิมะเสถียร     ภาคกลาง

39 16p14c0220 ระบบวิเคราะห์แบบพกพาสำหรับเครือข่ายตรวจวัดไร้สายหลายฮอปพร้อมการรองรับการระบุตำแหน่งแบบออฟไลน์ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายชัยพร ใจแก้ว นายกวิน ขนบธรรมชัย     ภาคกลาง

40 16p14c0309 ระบบแนะนำ และประเมินกิจกรรมโดยการวิเคราะห์ข้อมูลเครือข่าย สังคมออนไลน์ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายสันติธรรม พรหมอ่อน นางสาวนารีรัตน์ แซ่เตียว นายสิรภพ ณ ระนอง นางสาวพัชรพร เจนวิริยะกุล ภาคกลาง

41 16p14c0368 โปรแกรมวิเคราะห์อารมณ์ความรู้สึกภาษาไทยโดยใช้การประมวลผลเซนติก โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นางพรฤดี เนติโสภากุล นายรัฐวุฒิ เลิศสุขศักดา นายอภินันท์ จัตตุพันธ์   ภาคกลาง

42 16p14c0523 โปรแกรมตรวจจับอารมณ์ด้วยใบหน้าและเสียง โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางสาวธีรณี อจลากุล นางสาวศุภัชยา พวงพรทิพ นางสาวญาดา กาญจน์กนกกุล นายกันตภณ ชลัมพร ภาคกลาง

43 16p14e0033 ดูแลกล้วยไม้ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา นายเจริญ วงษ์ชุ่มเย็น นายณัฐพล มนทกานติ นายวรรธนันท์ ไชยทอง นายธริตม์ มัททวัง ภาคตะวันออก

44 16p14e0035 เครื่องฝึกซ้อมกีฬาแบดมินตัน โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา นายไพรัช สร้อยทอง นายฉันทนัธธ์ มธุรพจน์วจนะ นายรัฐภูมิ รอดปั้น นายณภัทร บดิการ ภาคตะวันออก

45 16p14e0130 ขั้นตอนวิธีการกรองข้อมูลโดยเนื้อหาและการกรองร่วมสำหรับระบบแนะนำสินค้าให้กับผู้บริโภคโดยพิจารณาตามลักษณะ ความชอบส่วนบุคคล โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยบูรพา นายจักริน สุขสวัสดิ์ชน นายทวีศักดิ์ เอี่ยมสวัสดิ์ นางสาววณิชา ปิ่นมณี นางสาวธันยพร สามเสน ภาคตะวันออก

46 16p14e0141 การประมาณพื้นที่วัตถุด้วยอุปกรณ์มือถือ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยบูรพา นายณัฐนนท์ ลีลาตระกูล นายเอกพิภพ โคตรภูมี     ภาคตะวันออก

47 16p14i0013 ระบบวินิจฉัยโรคกล้ามเนื้อหัวใจหนาจากภาพ MRI ด้วยเทคนิคการประมวลผลภาพ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี นางสาววิไลพร กุลตังวัฒนา นายถิราวุธ ประวิเศษ นายศตาวรรษ สุขวงศ์   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

48 16p14i0066 การจำแนกพันธุ์ยางพาราโดยใช้ตัวจำแนกนาอีฟเบย์ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี นางสาววรรณสิริ ธุระชน นายวรพจน์ สุเมธาวัฒนพงศ์ นางสาวณัฐวิภา ส่งสุข   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

49 16p14i0078 การวิเคราะห์ความผิดปกติของข้อมูลขนาดใหญ่จากระบบ "NetHAM nano" โดยใช้ Hadoop โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางสาวกรชวัล ชายผา นายปราชญ์ ฮอมณี     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

50 16p14n0048 การประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเทียมเพื่อจดจำเสียงร้องของทารก โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นางสาวนริศรา เอี่ยมคณิตชาติ นายกฤตคม ศรีจิรานนท์     ภาคเหนือ

51 16p14n0105 ระบบตรวจวัดพื้นที่และระยะของวัตถุโดยเทียบจากธนบัตร โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายกานต์ ปทานุคม นายกฤตย์ จินกลับ นางสาวรวิพร ชัยรุ่งมณีดำรง   ภาคเหนือ

52 16p14n0216 การสร้าง API กลุ่มเมฆเพื่อสร้างบริการจัดเก็บ, นำเสนอ และวิเคราะห์ข้อมูล โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายอานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ นายบุษกล ศิริรัตนาสกุล นางสาวศิวภรณ์ เทพวรรณ   ภาคเหนือ

53 16p14s0022 โปรแกรมพยากรณ์คลื่นลมทะเลแบบสามมิติ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี นายสมพร ช่วยอารีย์ นายภาณุพงศ์ ตั้งจิรัฏฐิติกาล     ภาคใต้

54 16p14w0051 ระบบการจัดเก็บข้อมูลผู้ป่วยสำหรับโรคทางพันธุกรรม โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นายบุญสิทธิ์ ยิ้มวาสนา นางสาวเปมิกา สันติสุนทรวัฒน์ นางสาวปาณิสรา จุลเจือวงศ์ นางสาวปฐมพร แย้มเดช ภาคตะวันตก

55 16p14w0076 มีเดีย บีมเมอร์ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นายบุญสิทธ์ ยิ้มวาสนา นายคุณาภาส คงกิติมานนท์ นางสาวศศวรรณ เอื้อนิธิรัตน์ นายภาคิน แจ้งกระจ่าง ภาคตะวันตก

56 16p14w0077 ระบบการแสดงปริมาณการใช้ไฟฟ้าผ่านระบบเครือข่าย โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นางสาวฐิตินันท์ ตันติธรรม นายกานต์ สุวรรณสิทธิ์ นายพีรพัฒน์ หาญคงแก้ว นางสาวบุษบากร ก้อนสมบัติ ภาคตะวันตก

57 16p15c0535 ระบบการจัดการธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งแบบปรับเปลี่ยนได้ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับลินุกซ์ (Linux Desktop Application) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายราชวิชช์ สโรชวิกสิต นายนันทิพัฒน์ นาคทอง นายธนพล ปิติฉัตร นายณัฐภัทร เลาหระวี ภาคกลาง

58 16p15e0002 บ้านอัตโนมัติและระบบป้องกันภัย โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับลินุกซ์ (Linux Desktop Application) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา นายวีรพันธ์ อิศวโสภณ นายธนพร ผลเจริญ     ภาคตะวันออก

59 16p15s0072 มิวหนุก โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับลินุกซ์ (Linux Desktop Application) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายสุธน แซ่ว่อง นายชนกัณฑ์ พรหมใจดี นายธีรภัทร สินทรัพย์ นายณรงค์ชัย สุทธิพันธ์ ภาคใต้

60 16p15s0084 ฮอว์คอายคอมมูนิตี้ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับลินุกซ์ (Linux Desktop Application) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นางสาวพิชญา ตัณฑัยย์ นายอรรถสุนทร ไตรสุวรรณ นายยศชนินทร์ ศศิวรรธน์ นายวงศ์ปิติ หวังสันติ ภาคใต้

61 16p21c0145 เที่ยวทั่วไทย โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนสตรีอ่างทอง นายอธิรัฐ พุ่มสาขา นายธนถัทร ประทีปทอง     ภาคกลาง

62 16p21c0340 ตีล้อไปกับไก่คุง โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ นายเดชา ดรินทพงศ์ นางสาวณัฐรดา ฉัตรฤทธิชัยกุล นางสาวขัตติยา ระติสุนทร ด.ญ.นันทนัช สกาวุฒานุเดช ภาคกลาง

63 16p21c0341 บุญอิ่ม ริมรั้ว โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ นายกมลวิชย์ สิริธนนนท์สกุล นางสาวณัฏฐกมล สุกิจจาคามิน นางสาวธัญสินีย์ เหล่าวีระธรรม นางสาวโศจิรัตน์ ธัญประทีป ภาคกลาง

64 16p21e0018 เกาะมหัศจรรย์แห่งเสียงดนตรี โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนระยองวิทยาคม นายชนารัตน์ คำอ่อน นายภานุกร สุนทรเวชพงษ์ นายทิทยุต รักษาวงศ์ นางสาวณัฏฐ์นรี ศิลสังวรณ์ ภาคตะวันออก

65 16p21e0090 รวมพลังกำจัดขยะพิทักษ์โลก โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนระยองวิทยาคม นายชนารัตน์ คำอ่อน นายวรเชษฐ์ อุส่าห์ดี นายเอกวิชญ์ หงษ์ทอง นายกษิดิศ ชาวสวน ภาคตะวันออก

66 16p21n0196 ม่อนม่อนซ่อนผ้า โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางรุ่งกานต์ วังบุญ นายภูวเดช สันธนาภิรมย์ นายศรัณย์ภัทร ฝั้นแก้ว นายธราธร หลวงอินตา ภาคเหนือ

67 16p21n0222 เสน่ห์ขนมไทยฟิ้วฟึ้บปิ๊ปๆ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางรุ่งกานต์ วังบุญ นางสาวมาลิน ทิพยมณฑล นางสาวณัฐวิภา ไชยกันย์ ภัทรภร ปัญญา ภาคเหนือ

68 16p21s0004 ตำนานที่ซ่อนเร้น โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ นางสาวจุรีรัตน์ ทองมาก นายราษฎร์ชเดช โชติกิจสมบูรณ์ นางสาวอัจจิมา ชูถนอม นางสาวจุติมาพร ธนาวุฒิ ภาคใต้

69 16p21s0028 มธุรสลือชา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง นางสาวสุภิญญา อินทร์เกิด นางสาวศศิธร หาญณรงค์     ภาคใต้

70 16p22c0226 สัตว์หรรษา ผ่าแล้วรู้ โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนสตรีอ่างทอง นายอธิรัฐ พุ่มสาขา นายสุรเกียรติ ทรัพย์โฉม นางสาวอัญชรี กลั่นความดี นางสาวพิชญาภา วรพุฒ ภาคกลาง

71 16p22c0343 นายซอมบี้กับเคมีที่รัก โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์ คอนแวนต์ นางสาวมัทนา ประภาเมือง นางสาวธัญจิรา สุกกรี นางสาวนุชดี เหล่าสุรสุนทร ด.ญ.ณัฐณิชา เดชะเอื้ออารีย์ ภาคกลาง

72 16p22c0347 ล่าขุมทรัพย์ไปกับแจ๊ค โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์ คอนแวนต์ นางสาวศรา หรูจิตตวิวัฒน์ นางสาวธนกาญจน์ พีระธรณิศร์ นางสาวพัชรินทร์ รัศมีธงชัย นางสาวพิชชาพร ลิขิตปัญจมานนท์ ภาคกลาง

73 16p22c0369 เกมพัฒนาและเสริมสร้างทักษะในการใช้ชีวิตของเด็กออทิสติก โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย นางกรกมล กำเนิดกาญจน์ นางสาววริษฐากรณ์ เกษแก้ว นายภูรินท์ วิสุทธิพงศ์ นางสาวปวริศา ชุณหบัณฑิต ภาคกลาง

74 16p22e0031 เจาะบันทึก [ลับ] ดวงอาทิตย์ โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ นายศุกร์เกษม ปรุงผล นายธนสิทธิ ศิลสังวรณ์ นายณัชพล พวงดำ นางสาววันวิสา ดอกสันเทียะ ภาคตะวันออก

75 16p22e0103 ควันร้ายทำลายชีวิต โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนระยองวิทยาคม นางอัจฉรา รัตนวงษ์ นายเตชินท์ กิตติปาโล นายกิตติธร แสงอ่ำ นางสาวนีราวัลย์ คล้ายวิเชียร ภาคตะวันออก

76 16p22i0016 สมุนไพรเพื่อชีวิต โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา นายสมบูรณ์ สุขชัย นายกรินทร์ สุขชัย นายปุณยวีร์ ปิยอิสระกุล   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

77 16p22i0220 แอปพลิเคชั่นเสริมการเรียนรู้ด้านอวกาศ โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน นายนาคิน สัจจะเขตต์ นายรุจิกร ชรากร นายจิรวรรธ สายเพชร นายณ ราชพงษ์ เคนวัน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

78 16p22n0025 อัญมณีแห่งความหวัง โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางไสวรินทร์ สุทา นางสาวพิม สมศักดิ์ นางสาวเปรมิกา ศิริทองถาวร นางสาวภูริชญา พนาสันติภาพ ภาคเหนือ

79 16p22n0051 สวยไม่ศัล ฟันสุขภาพดี โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางสไวรินทร์ สุทา นายณัฐภัทร โฆษิตสกุลชัย นางสาวเฌอมาน สุระนาถ   ภาคเหนือ

80 16p22n0126 องครักษ์พิทักษ์หัวใจ โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นายณัฐดนัย ไทยแท้ นายรัฐ พฤฒิธาดา นางสาวกัลยวรรธน์ พรหมรัตน์สรณ นางสาวธันยา นภีรงค์ ภาคเหนือ

81 16p22n0169 จิตวิญญาณของตัวเลข โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางสาวปิยเปรมกมล วันติยา นายศรุต สุดาเดช ด.ช.อมรภพ เจียมวิจักษณ์ ด.ช.ศุภฤกษ์ พงษ์ไพบูลย์ ภาคเหนือ

82 16p22n0193 ยิงจรวดยิงดิ โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นายณัฐดนัย ไทยแท้ นายทัตพงศ์ สงเคราะห์พันธุ์ นายอลงกรณ์ เทพวงค์ นางสาวณัชชา สุวรรณยิก ภาคเหนือ

83 16p22s0040 มหัศจรรย์แห่งเนื้อเยื่อพืช โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง นางพัชรา พงศ์มานะวุฒิ นางสาวณัฐวดี ก้องสกุล นางสาวศรพรพรรณ์ ไพเราะ นางสาวสุภาวดี ชาครบัณทิต ภาคใต้

84 16p22s0073 มหัศจรรย์ระบบนิเวศ โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา นายประสิทธิ์ จิตเที่ยง นายธีระ ปิยะโชติ นายจรัสพงษ์ เอื้อตระกูลวิทย์ นายกุลธร วงษ์พิไลวัฒน์ ภาคใต้

85 16p22w0057 กงล้อคณิตศาสตร์ โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางสาวเลาขวัญ งามประสิทธื์ นายภวินท์ หงส์ศุภางค์พันธุ์ นายศิวกร ศิริผลหลาย   ภาคตะวันตก

86 16p23c0054 โปรแกรมกลองเสมือนจริง โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย นางกรกมล กำเนิดกาญจน์ นายพศิน จิรัฐิติชีพ นายปุญญพัฒน์ ศรีสุริยสวัสดิ์ นายปารณัท รัตนธรรมสกุล ภาคกลาง

87 16p23c0147 แฟ้มโรงเรียนอัจฉริยะ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนสตรีอ่างทอง นายอธิรัฐ พุ่มสาขา นายชลันธร หนิ้ววิยะวงค์     ภาคกลาง

88 16p23c0188 คู่หูร้านโชว์ห่วย โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย นายเกษม สวัสดี ด.ช.ธิติวัฒน์ ธัญภัคลือพงค์ ด.ช.จตุริทธิ์ ปานพูนทรัพย์   ภาคกลาง

89 16p23c0257 ต่อความคิดติดเรื่องราว เวอร์ชั่น 2 โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนสตรีอ่างทอง นายนายอธิรัฐ พุ่มสาขา นายนายธนพล อินอุไร     ภาคกลาง

90 16p23e0005 ระบบอัจฉริยะสำหรับจัดการอุปกรณ์และสื่อมัลติมีเดีย โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนพนมสารคาม พนมอดุลวิทยา นายชาญพัฒน์ ชูดวงแก้ว นายว้ชรพล วารุทัย นายปัญญา เทพสัตรา นายชาญชนะ สอนสุนทร ภาคตะวันออก

91 16p23i0040 ระบบลงทะเบียนชุมนุม โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนชุมแพศึกษา นายนพคุณ สืบเลย นายกิตธิศักดิ์ พิมพ์โนนทอง นายจารุกิตติ์ แดงน้อย   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

92 16p23i0080 ระบบป้องกันอัคคีภัยโดยใช้การตรวจจับไฟจากภาพวีดีโอ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย นายวินัย โนนวงศ์ นายโชคชัย แคนติ นายปฐมพงค์ จันทะเเจ่ม นายณัฎฐนันท์ ดวงริวงค์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

93 16p23i0232 โปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจสอบข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม นายปัฐฏิพนธ์ นนทะโคตร นางสาวกิติยา ถมปัด นางสาวกิตติวดี ยุระยาตร์ นางสาวอรอนงค์ คุณธรรม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

94 16p23i0241 พัฒนาระบบตรวจและวิเคราะห์กระดาษคำตอบด้วยเว็บแคม โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนอนุกูลนารี นายวิทูลย์ ดอนพรทัน นายยุทธนัน จินามณี นางสาวเมทินี ดงเรืองศรี นางสาวเจนจิรา ฆ้องกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

95 16p23n0152 โปรแกรมระบบจัดการร้านอาหารผ่านแอปพลิเคชั่น โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนจักรคำคณาทร นางนภัสสร วงศรีคุณถาวร นายฉัตรทอง ริมทอง     ภาคเหนือ

96 16p23n0189 ซื้อง่ายด้วยคิวอาร์ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นายณัฐดนัย ไทยแท้ นายธัชพล สิงห์เวชสกุล กาย เลาวพงศ์ นายศุภกร กอประพันธ์ ภาคเหนือ

97 16p23s0026 โลกสนุกซื้อ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย นายชนะภัย ชลธาร นายปัณณ์ เรืองจารุวัฒนา นายสวรรษ วงษ์ศาโรจน์ นายกฤษณ์ จุติกุล ภาคใต้

98 16p23w0042 โปรแกรมปรับปรุงภาพสำหรับผู้มีสายตาเลือนรางบนอุปกรณ์แอนดรอยด์ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางสาวศิริพร ศักดิ์บุญญารัตน์ นายโชคชัย ธารรักประเสริฐ นายอรรถวิท ไชยโรจน์   ภาคตะวันตก

99 16p23w0053 การพัฒนาคีย์บอร์ดอักษรเบรลล์บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางศิริพร ศักดิ์บุญญารัตน์ นางสาวศิรภัสสร พงศ์พิริยะกาญจน์ นางสาวภัทริน ศรีวัฒนศักดิ์   ภาคตะวันตก

100 16p23w0056 แอพพลิเคชั่นสำหรับบีบอัดวิดีโอจากกล้องวงจรปิดและเล่นภาพเคลื่อนไหวจากกล้องวงจรปิดที่บีบอัดแล้วโดยใช้การประมวลผลแบบขนาน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางศิริพร ศักดิ์บุญญารัตน์ นายชินวุธ เสวี     ภาคตะวันตก

101 16p31c0283 ระบบสำรวจสถานที่สำคัญรอบ BTS โดยใช้ AR Mobile Application สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นางวรางคณา กิ้มปาน นายศักรินทร์ เลาหวิจิตร นายภาณุพงษ์ ระติเดช นางสาวดรุณพิชญ์ ฤทธิ์ลือไกล ภาคกลาง

102 16p31c0339 แอพพลิเคชันแนะนำแพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศตรงใจผู้ใช้บนมือถือ Mobile Application มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายกฤษณะ ไวยมัย นายศุภชัย กันสถิตย์ นายณัฐวุฒิ คุณาธินันท์   ภาคกลาง

103 16p31c0504 ขับ หลับ ปลอดภัย Mobile Application มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นายลือพล พิพานเมฆาภรณ์ นายธวัช อึ้งรัตนอมรกุล นายอนันต์ รุจิชานันทกุล นายณัฐนันท์ สุวรรณคีรี ภาคกลาง

104 16p31e0143 ผู้ช่วยอัจฉริยะสำหรับคนเดินทาง Mobile Application มหาวิทยาลัยบูรพา นายจักริน สุขสวัสดิ์ชน นายถิรายุ วรรณีเวชศิลป์ นายนิรพันธ์ พุทธเจริญ นายไพโรจน์ ตาดี ภาคตะวันออก

105 16p31e0145 โปรแกรมสร้างสื่อกลางการสื่อสารผ่านวัตถุ บนอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบพกพา Mobile Application มหาวิทยาลัยบูรพา นายวรวิทย์ วีระพันธุ์ นายอานันท์ ศรีสันติสุข นางสาวลัดดาวัลย์ กองวงค์   ภาคตะวันออก

106 16p31i0057 ระบบนำทางภายในอาคาร Mobile Application มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายจักรชัย โสอินทร์ นายทรงยุทธ เพิ่มผล นายธนวัฒน์ วัจนสุนทร   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

107 16p31i0144 แอปพลิเคชันเรียนรู้เพื่อการสอบใบขับขี่รถยนต์ Mobile Application มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายสมจิตร อาจอินทร์ นายธนพล พิลาวัลย์ นายอิศราวุธ แวววับศรี   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

108 16p31i0245 ระบบดูแลครอบครัว Mobile Application มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายจักรชัย โสอินทร์ นายนทพล แสงกล้า นางสาวกฤตยา สังขพัฒน์ คมสันต์ เตโช ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

109 16p31n0106 โปรแกรมรู้จำตัวอักษรไทยโดยใช้ภาพถ่ายบนโทรศัพท์มือถือ Mobile Application มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายกานต์ ปทานุคม นายพีรพันธ์ ลออชัยรังษี     ภาคเหนือ

110 16p31s0038 ผู้ช่วยดูแลสุขภาพส่วนบุคคล บน อุปกรณ์ แอนดรอยด์ รองรับมาตรฐาน IEEE 11073 Mobile Application มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายSinchai Kamolphiwong นายKIATATEETI ANUSORNPAKDEE Matugorn Limpanadusadee   ภาคใต้

111 16p31s0076 หนึ่งชีวิตของเราใช้ซะ Mobile Application มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายสุธน แซ่ว่อง นายกรวิชญ์ เทพสนองสุข นายพงศกร คันฉ่อง นายเมธานนท์ จงไกรจักร ภาคใต้

112 16p31w0065 โปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อการติดตามบุคคลในครอบครัว Mobile Application มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นายโอภาส วงษ์ทวีทรัพย์ นายอานันท์ จรัสอรุณฉาย นายกมล พิริยะสุรวงศ์   ภาคตะวันตก

113 16p32c0142 การรู้จำตัวอักษรภาษาไทยโดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก BEST 2014 : การแข่งขันสุดยอดการรู้จำตัวอักษรภาษาไทย (Thai Character Recognition Contest) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายกันต์พงษ์ วรรัตน์ปัญญา นางสาวอังศุมาลี สุทธภักติ นายณัฐ อนันตลาโภชัย นายรัฐพล หอกกิ่ง ภาคกลาง

114 16p32c0144 การรู้จำตัวอักษรภาษาไทยโดยใช้ การวิเคราะห์ลักษณะกราฟความถี่ BEST 2014 : การแข่งขันสุดยอดการรู้จำตัวอักษรภาษาไทย (Thai Character Recognition Contest) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายกันต์พงษ์ วรรัตน์ปัญญา นายธราวิเชษฐ์ ธิติจรูญโรจน์ นายโยธิน แก้วอร่ามศรี นายภูดิท จึงเจริญ ภาคกลาง

115 16p32c0214 การรู้จำตัวอักษรภาษาไทยด้วยการประสมลักษณะและเทคนิคการรู้จำ BEST 2014 : การแข่งขันสุดยอดการรู้จำตัวอักษรภาษาไทย (Thai Character Recognition Contest) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายธีระ ศิริธีรากุล นายธีระ ศิริธีรากุล     ภาคกลาง

116 16p32c0468 การรู้จำตัวอักษรภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยใช้การวิเคราะห์ทางโครงสร้างผ่านลักษณะเส้นโค้ง BEST 2014 : การแข่งขันสุดยอดการรู้จำตัวอักษรภาษาไทย (Thai Character Recognition Contest) โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย นางกรกมล กำเนิดกาญจน์ นายอภิวัฒน์ ดิษฐาพร     ภาคกลาง

117 16p32n0102 การรู้จำตัวอักษรภาษาไทย โดยใช้ลักษณะเด่นแบบง่ายและการจำแนกแบบบูส BEST 2014 : การแข่งขันสุดยอดการรู้จำตัวอักษรภาษาไทย (Thai Character Recognition Contest) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายจีรยุทธ ไชยจารุวณิช นายระพีพัฒน์ ศรีวิชัย นายฌานันตร์ ยศสมบัติ นายสง่าพงศ์ ปัญญาแก้ว ภาคเหนือ

118 16p32n0204 การรู้จำอักษรอย่างมีประสิทธิภาพ 2 BEST 2014 : การแข่งขันสุดยอดการรู้จำตัวอักษรภาษาไทย (Thai Character Recognition Contest) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายกานต์ ปทานุคม นายบรรณ สุวรรณประเสริฐ นายชยุตม์ วิวัชรโกเศศ   ภาคเหนือ

119 16p41i0253 เนื้อหาบทเรียนเรื่องการชั่ง โดยใช้ HTML5 สื่อบทเรียนสำหรับระบบการเรียนรู้ออน์ไลน์ (Content for Learning Management System) โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน   นายนาคิน สัจจะเขตต์     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

120 16p41n0229 เรียนรู้การพูดออกเสียงและเขียนภาษาอังกฤษ ผ่านเท็บเล็ต สื่อบทเรียนสำหรับระบบการเรียนรู้ออน์ไลน์ (Content for Learning Management System) โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย   นางรุ่งกานต์ วังบุญ     ภาคเหนือ