ประกาศผลข้อเสนอโครงการ การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 : NSC 2014

ประกาศผลข้อเสนอโครงการ
การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 (NSC 2014)

ที่ผ่านการพิจารณา ดังนี้

ภูมิภาคผลการพิจารณา                                 หมายเหตุ
1. ภาคกลาง  
2. ภาคเหนือ  
3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
4. ภาคใต้  
5. ภาคตะวันตก
 
6. ภาคตะวันออก

 

 

     สำหรับโครงการที่ผ่านการพิจารณา สามารถเริ่มพัฒนาซอฟต์แวร์ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงต้นเดือนมกราคม 2557
โดยขอให้ส่งมอบข้อตกลงการรับทุนและผลงาน ณ ศูนย์ประสานงานภูมิภาค ภายในวันที่ 9 มกราคม 2557
หรือวันอื่นตามที่ศูนย์ประสานงานนั้นๆ กำหนด ทั้งนี้ ในปีนี้ งดการจ่ายเงินทุนในรอบแรก

โครงการที่ได้รับการคัดเลือกและผ่านการพิจารณาในรอบนำเสนอผลงาน ในเดือนมกราคม 2557 จะได้รับทุนสนับสนุนโดยมีรายละเอียด ดังนี้
     1. ผลงานยอดเยี่ยม 15,000 บาท และเกียรติบัตร (นักเรียน 13,000 บาท และ อาจารย์ที่ปรึกษา 2,000 บาท)
     2. ผลงานดี 5,000 บาท และเกียรติบัตร (นักเรียน 4,000 บาท และ อาจารย์ที่ปรึกษา 1,000 บาท)
     3. โครงการที่เข้าร่วมการนำเสนอผลงาน จะได้รับเกียรติบัตร

     สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการแข่งขัน NSC 2014 ได้ที่เว็บไซต์หลักของโครงการ หรือ Facebook ของโครงการครับ