ผลการแข่งขัน

 
โครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 (NSC 2014)

ผลการตัดสิน

โปรแกรมเพื่อความบันเทิง กลุ่มนิสิต นักศึกษา (13 โครงการ)

ที่ รหัส โครงการ หมวดโครงการ สถาบัน อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าโครงการ ผู้พัฒนาคนที่ 2 ผู้พัฒนาคนที่ 3 ภาค จังหวัด ผลการตัดสิน

12 16p11n0219 การพัฒนาเกมสามมิติประเภทแอ๊กชั่นอาร์พีจีแบบมัลติแพลตฟอร์ม : เกมมอนสเตอร์อินไทยแลนด์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายเทพฤทธิ์ สินธำรงรักษ์ นายกฤษฎา มหากิจไพศาล นางสาววัลลภา ชัตกิตติพร นายกวิน ศิริคะเณรัตน์ ภาคเหนือ เชียงใหม่ รางวัลที่ 1

13 16p11w0068 ดินแดนกบมหัศจรรย์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นายโอภาส วงษ์ทวีทรัพย์ นายธนัชชา แพลอย นายภาษวิชญ์ พุทธา   ภาคตะวันตก นครปฐม รางวัลที่ 2

11 16p11i0231 รถถังบรรลือโลก โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางกานดา สายแก้ว นายกฤษฎา แลบุตร นายธนภัทร คามวัลย์   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น รางวัลที่ 3

5 16p11c0551 มหัศจรรย์เมล็ดพันธุ์กู้โลก โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายมารอง ผดุงสิทธิ์ นายฉัตรปรินทร์ หงส์ศิริธรรม นายสรวิศ แต้เกษม นายจาตุรงค์ ทองคำ ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร รางวัลชมเชย

9 16p11i0055 เกมคณิตแสนสนุกบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี นายภาณุพันธุ์ ชื่นบุญ นายธวัชชัย ทองแท้ นายกรวิทย์ แสงใส   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี รางวัลชมเชย

โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ กลุ่มนิสิต นักศึกษา (12 โครงการ)

ที่ รหัส โครงการ หมวดโครงการ สถาบัน อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าโครงการ ผู้พัฒนาคนที่ 2 ผู้พัฒนาคนที่ 3 ภาค จังหวัด ผลการตัดสิน

14 16p12c0374 ซอฟท์แวร์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในห้องเรียนแบบการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายขจรพงษ์ อัครจิตสกุล นายเกรียงไกร ทรัพย์ชิต นายอานันท์ สุระเรืองชัย นางสาวณรัฐวรรณ ตรีเชาว์นนท์ ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร รางวัลที่ 1

15 16p12c0520 ระบบห้องเรียนอัจฉริยะ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายพีรพล เวทีกูล นายธนวุฒิ อนันต์พิริยะกุล นายปิยะพันธ์ ภูมิศิริวิไล นายธีรวัจน์ อนันต์พิริยะกุล ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร รางวัลที่ 2

22 16p12n0107 โปรแกรมสร้างสื่อการเรียนรู้จากบทความอัตโนมัติ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายกานต์ ปทานุคม นายพงศกร สมมาลัย นายพีรณัฐ ธารทะเลทอง นายธัชพัฒน์ เกษรศรี ภาคเหนือ เชียงใหม่ รางวัลที่ 3

25 16p12w0003 ห้องเรียนเสมือนจริงบนเว็บแอพพลิเคชั่น โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นายดำรัส วงศ์สว่าง นางสาวณัฐฐา บัวศรี นายอุฬาร แย้มบริสุทธิ์ นายธนศักดิ์ จันทร์ปาน ภาคตะวันตก นครปฐม รางวัลที่ 3

16 16p12e0021 สื่อมัลติมิเดียเสริมสร้างพัฒนาการเด็กออทิสติก โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี นายสมชัย เชียงพงศ์พันธุ์ นายอานนท์ พ้องพานพงศ์ นายธนวัต ปรีชาสิทธิคุณ   ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี รางวัลชมเชย

23 16p12n0113 เกมเพื่อพัฒนาศักยภาพของการออกเสียงสำหรับเด็กเล็ก โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นางสาวนริศรา เอี่ยมคณิตชาติ นายติณณวัฏ ส่วนบุญ     ภาคเหนือ เชียงใหม่ รางวัลชมเชย

โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ กลุ่มนิสิต นักศึกษา (11 โครงการ)

ที่ รหัส โครงการ หมวดโครงการ สถาบัน อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าโครงการ ผู้พัฒนาคนที่ 2 ผู้พัฒนาคนที่ 3 ภาค จังหวัด ผลการตัดสิน

28 16p13c0361 ระบบนำทางภายในอาคารเพื่อช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางสาวพร พันธุ์จงหาญ นายกฤตภาส ภักดีทศพล นายคณาสิน แย้มนวล นางสาวฤดีมาศ เจษฎาภัทรกุล ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร รางวัลที่ 1

35 16p13w0016 การพัฒนาระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินผ่านทางโมบายแอพพลิเคชั่นสำหรับผู้พิการทางการได้ยิน โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นางสาวสุนีย์ พงษ์พินิชภิญโญ นายจุลวัชน์ พรพงศ์พันธุ นางสาวกัญญ์กนก นาคคลี่   ภาคตะวันตก นครปฐม รางวัลที่ 2

36 16p13w0020 พจนานุกรมสำหรับผู้พิการทางสายตา โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นายดำรัส วงศ์สว่าง นางสาวกันตา ฉ่ำเฉลิม นางสาวจิตสุภา รัตนขจรศักดิ์ นางสาวอัญชลี สามศรีสุข ภาคตะวันตก นครปฐม รางวัลชมเชย

โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มนิสิต นักศึกษา (20 โครงการ)

ที่ รหัส โครงการ หมวดโครงการ สถาบัน อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าโครงการ ผู้พัฒนาคนที่ 2 ผู้พัฒนาคนที่ 3 ภาค จังหวัด ผลการตัดสิน

40 16p14c0309 ระบบแนะนำ และประเมินกิจกรรมโดยการวิเคราะห์ข้อมูลเครือข่าย สังคมออนไลน์ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายสันติธรรม พรหมอ่อน นางสาวนารีรัตน์ แซ่เตียว นายสิรภพ ณ ระนอง นางสาวพัชรพร เจนวิริยะกุล ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร รางวัลที่ 1

43 16p14e0033 ดูแลกล้วยไม้ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา นายเจริญ วงษ์ชุ่มเย็น นายณัฐพล มนทกานติ นายวรรธนันท์ ไชยทอง นายธริตม์ มัททวัง ภาคตะวันออก ชลบุรี รางวัลที่ 2

37 16p14c0217 ระบบตรวจจับโรคนาข้าวด้วยเทคนิคการประมวลผลภาพ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายปฏิยุทธ พรามแก้ว นางสาวฐิตาภรณ์ กนกรัตน     ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร รางวัลที่ 3

54 16p14w0051 ระบบการจัดเก็บข้อมูลผู้ป่วยสำหรับโรคทางพันธุกรรม โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นายบุญสิทธิ์ ยิ้มวาสนา นางสาวเปมิกา สันติสุนทรวัฒน์ นางสาวปาณิสรา จุลเจือวงศ์ นางสาวปฐมพร แย้มเดช ภาคตะวันตก นครปฐม รางวัลชมเชย

55 16p14w0076 มีเดีย บีมเมอร์ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นายบุญสิทธ์ ยิ้มวาสนา นายคุณาภาส คงกิติมานนท์ นางสาวศศวรรณ เอื้อนิธิรัตน์ นายภาคิน แจ้งกระจ่าง ภาคตะวันตก นครปฐม รางวัลชมเชย

โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับลินุกซ์ กลุ่มนิสิต นักศึกษา (4 โครงการ)

ที่ รหัส โครงการ หมวดโครงการ สถาบัน อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าโครงการ ผู้พัฒนาคนที่ 2 ผู้พัฒนาคนที่ 3 ภาค จังหวัด ผลการตัดสิน

58 16p15e0002 บ้านอัตโนมัติและระบบป้องกันภัย โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับลินุกซ์ (Linux Desktop Application) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา นายวีรพันธ์ อิศวโสภณ นายธนพร ผลเจริญ     ภาคตะวันออก ชลบุรี รางวัลที่ 3

60 16p15s0084 ฮอว์คอายคอมมูนิตี้ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับลินุกซ์ (Linux Desktop Application) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นางสาวพิชญา ตัณฑัยย์ นายอรรถสุนทร ไตรสุวรรณ นายยศชนินทร์ ศศิวรรธน์ นายวงศ์ปิติ หวังสันติ ภาคใต้ สงขลา รางวัลที่ 3

57 16p15c0535 ระบบการจัดการธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งแบบปรับเปลี่ยนได้ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับลินุกซ์ (Linux Desktop Application) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายราชวิชช์ สโรชวิกสิต นายนันทิพัฒน์ นาคทอง นายธนพล ปิติฉัตร นายณัฐภัทร เลาหระวี ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร รางวัลชมเชย

โปรแกรมเพื่อความบันเทิง กลุ่มนักเรียน (9 โครงการ)

ที่ รหัส โครงการ หมวดโครงการ สถาบัน อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าโครงการ ผู้พัฒนาคนที่ 2 ผู้พัฒนาคนที่ 3 ภาค จังหวัด ผลการตัดสิน

63 16p21c0341 บุญอิ่ม ริมรั้ว โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ นายกมลวิชย์ สิริธนนนท์สกุล นางสาวณัฏฐกมล สุกิจจาคามิน นางสาวธัญสินีย์ เหล่าวีระธรรม นางสาวโศจิรัตน์ ธัญประทีป ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร รางวัลที่ 1

62 16p21c0340 ตีล้อไปกับไก่คุง โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ นายเดชา ดรินทพงศ์ นางสาวณัฐรดา ฉัตรฤทธิชัยกุล นางสาวขัตติยา ระติสุนทร เด็กหญิงนันทนัช สกาวุฒานุเดช ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร รางวัลที่ 2

65 16p21e0090 รวมพลังกำจัดขยะพิทักษ์โลก โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนระยองวิทยาคม นายชนารัตน์ คำอ่อน นายวรเชษฐ์ อุส่าห์ดี นายเอกวิชญ์ หงษ์ทอง นายกษิดิศ ชาวสวน ภาคตะวันออก ระยอง รางวัลที่ 3

66 16p21n0196 ม่อนม่อนซ่อนผ้า โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางรุ่งกานต์ วังบุญ นายภูวเดช สันธนาภิรมย์ นายศรัณย์ภัทร ฝั้นแก้ว นายธราธร หลวงอินตา ภาคเหนือ เชียงใหม่ รางวัลชมเชย

69 16p21s0028 มธุรสลือชา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง นางสาวสุภิญญา อินทร์เกิด นางสาวศศิธร หาญณรงค์     ภาคใต้ ตรัง รางวัลชมเชย

โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ กลุ่มนักเรียน (18 โครงการ)

ที่ รหัส โครงการ หมวดโครงการ สถาบัน อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าโครงการ ผู้พัฒนาคนที่ 2 ผู้พัฒนาคนที่ 3 ภาค จังหวัด ผลการตัดสิน

72 16p22c0347 ล่าขุมทรัพย์ไปกับแจ๊ค โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์ คอนแวนต์ นางสาวศรา หรูจิตตวิวัฒน์ นางสาวธนกาญจน์ พีระธรณิศร์ นางสาวพัชรินทร์ รัศมีธงชัย นางสาวพิชชาพร ลิขิตปัญจมานนท์ ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร รางวัลที่ 1

71 16p22c0343 นายซอมบี้กับเคมีที่รัก โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์ คอนแวนต์ นางสาวมัทนา ประภาเมือง นางสาวธัญจิรา สุกกรี นางสาวนุชดี เหล่าสุรสุนทร เด็กหญิงณัฐณิชา เดชะเอื้ออารีย์ ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร รางวัลที่ 2

84 16p22s0073 มหัศจรรย์ระบบนิเวศ โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา นายประสิทธิ์ จิตเที่ยง นายธีระ ปิยะโชติ นายจรัสพงษ์ เอื้อตระกูลวิทย์ นายกุลธร วงษ์พิไลวัฒน์ ภาคใต้ ตรัง รางวัลที่ 3

80 16p22n0126 องครักษ์พิทักษ์หัวใจ โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นายณัฐดนัย ไทยแท้ นายรัฐ พฤฒิธาดา นางสาวกัลยวรรธน์ พรหมรัตน์สรณ นางสาวธันยา นภีรงค์ ภาคเหนือ เชียงใหม่ รางวัลชมเชย

82 16p22n0193 ยิงจรวดยิงดิ โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นายณัฐดนัย ไทยแท้ นายทัตพงศ์ สงเคราะห์พันธุ์ นายอลงกรณ์ เทพวงค์ นางสาวณัชชา สุวรรณยิก ภาคเหนือ เชียงใหม่ รางวัลชมเชย

โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน กลุ่มนักเรียน (15 โครงการ)

ที่ รหัส โครงการ หมวดโครงการ สถาบัน อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าโครงการ ผู้พัฒนาคนที่ 2 ผู้พัฒนาคนที่ 3 ภาค จังหวัด ผลการตัดสิน

98 16p23w0042 โปรแกรมปรับปรุงภาพสำหรับผู้มีสายตาเลือนรางบนอุปกรณ์แอนดรอยด์ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางสาวศิริพร ศักดิ์บุญญารัตน์ นายโชคชัย ธารรักประเสริฐ นายอรรถวิท ไชยโรจน์   ภาคตะวันตก นครปฐม รางวัลที่ 2

99 16p23w0053 การพัฒนาคีย์บอร์ดอักษรเบรลล์บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางศิริพร ศักดิ์บุญญารัตน์ นางสาวศิรภัสสร พงศ์พิริยะกาญจน์ นางสาวภัทริน ศรีวัฒนศักดิ์   ภาคตะวันตก นครปฐม รางวัลที่ 2

90 16p23e0005 ระบบอัจฉริยะสำหรับจัดการอุปกรณ์และสื่อมัลติมีเดีย โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนพนมสารคาม พนมอดุลวิทยา นายชาญพัฒน์ ชูดวงแก้ว นายว้ชรพล วารุทัย นายปัญญา เทพสัตรา นายชาญชนะ สอนสุนทร ภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา รางวัลที่ 3

89 16p23c0257 ต่อความคิดติดเรื่องราว เวอร์ชั่น 2 โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนสตรีอ่างทอง นายอธิรัฐ พุ่มสาขา นายธนพล อินอุไร     ภาคกลาง อ่างทอง รางวัลชมเชย

94 16p23i0241 พัฒนาระบบตรวจและวิเคราะห์กระดาษคำตอบด้วยเว็บแคม โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนอนุกูลนารี นายวิทูลย์ ดอนพรทัน นายยุทธนัน จินามณี นางสาวเมทินี ดงเรืองศรี นางสาวเจนจิรา ฆ้องกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ รางวัลชมเชย

95 16p23n0152 โปรแกรมระบบจัดการร้านอาหารผ่านแอปพลิเคชั่น โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนจักรคำคณาทร นางนภัสสร วงศรีคุณถาวร นายฉัตรทอง ริมทอง     ภาคเหนือ ลำพูน รางวัลชมเชย

96 16p23n0189 ซื้อง่ายด้วยคิวอาร์ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นายณัฐดนัย ไทยแท้ นายธัชพล สิงห์เวชสกุล นายกาย เลาวพงศ์ นายศุภกร กอประพันธ์ ภาคเหนือ เชียงใหม่ รางวัลชมเชย

Mobile Application (12 โครงการ)

ที่ รหัส โครงการ หมวดโครงการ สถาบัน อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าโครงการ ผู้พัฒนาคนที่ 2 ผู้พัฒนาคนที่ 3 ภาค จังหวัด ผลการตัดสิน

106 16p31i0057 ระบบนำทางภายในอาคาร Mobile Application มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายจักรชัย โสอินทร์ นายทรงยุทธ เพิ่มผล นายธนวัฒน์ วัจนสุนทร   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น รางวัลที่ 1

110 16p31s0038 ผู้ช่วยดูแลสุขภาพส่วนบุคคล บน อุปกรณ์ แอนดรอยด์ รองรับมาตรฐาน IEEE 11073 Mobile Application มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายสินชัย กมลภิวงค์ นายเกียรติ์อธีติ อนุสรณ์ภักดี นางสาวมธุกร ลิมปนดุษฎี นายยศพล พัฒนพงษ์ ภาคใต้ สงขลา รางวัลที่ 2

107 16p31i0144 แอปพลิเคชันเรียนรู้เพื่อการสอบใบขับขี่รถยนต์ Mobile Application มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายสมจิตร อาจอินทร์ นายธนพล พิลาวัลย์ นายอิศราวุธ แวววับศรี   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น รางวัลที่ 3

111 16p31s0076 หนึ่งชีวิตของเราใช้ซะ Mobile Application มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายสุธน แซ่ว่อง นายกรวิชญ์ เทพสนองสุข นายพงศกร คันฉ่อง นายเมธานนท์ จงไกรจักร ภาคใต้ สงขลา รางวัลชมเชย

112 16p31w0065 โปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อการติดตามบุคคลในครอบครัว Mobile Application มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นายโอภาส วงษ์ทวีทรัพย์ นายอานันท์ จรัสอรุณฉาย นายกมล พิริยะสุรวงศ์   ภาคตะวันตก นครปฐม รางวัลชมเชย

BEST 2014 : Thai Character Recognition Contest (6 โครงการ)

ที่ รหัส โครงการ หมวดโครงการ สถาบัน อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าโครงการ ผู้พัฒนาคนที่ 2 ผู้พัฒนาคนที่ 3 ภาค จังหวัด ผลการตัดสิน

118 16p32n0204 การรู้จำอักษรอย่างมีประสิทธิภาพ 2 BEST 2014 : การแข่งขันสุดยอดการรู้จำตัวอักษรภาษาไทย (Thai Character Recognition Contest) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายกานต์ ปทานุคม นายบรรณ สุวรรณประเสริฐ นายชยุตม์ วิวัชรโกเศศ   ภาคเหนือ เชียงใหม่ รางวัลที่ 1

115 16p32c0214 การรู้จำตัวอักษรภาษาไทยด้วยการประสมลักษณะและเทคนิคการรู้จำ BEST 2014 : การแข่งขันสุดยอดการรู้จำตัวอักษรภาษาไทย (Thai Character Recognition Contest) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายธีระ ศิริธีรากุล นายธีระ ศิริธีรากุล     ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร รางวัลที่ 2

113 16p32c0142 การรู้จำตัวอักษรภาษาไทยโดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก BEST 2014 : การแข่งขันสุดยอดการรู้จำตัวอักษรภาษาไทย (Thai Character Recognition Contest) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายกันต์พงษ์ วรรัตน์ปัญญา นางสาวอังศุมาลี สุทธภักติ นายณัฐ อนันตลาโภชัย นายรัฐพล หอกกิ่ง ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร รางวัลที่ 3

114 16p32c0144 การรู้จำตัวอักษรภาษาไทยโดยใช้ การวิเคราะห์ลักษณะกราฟความถี่ BEST 2014 : การแข่งขันสุดยอดการรู้จำตัวอักษรภาษาไทย (Thai Character Recognition Contest) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายกันต์พงษ์ วรรัตน์ปัญญา นายธราวิเชษฐ์ ธิติจรูญโรจน์ นายโยธิน แก้วอร่ามศรี นายภูดิท จึงเจริญ ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร รางวัลชมเชย

117 16p32n0102 การรู้จำตัวอักษรภาษาไทย โดยใช้ลักษณะเด่นแบบง่ายและการจำแนกแบบบูส BEST 2014 : การแข่งขันสุดยอดการรู้จำตัวอักษรภาษาไทย (Thai Character Recognition Contest) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายจีรยุทธ ไชยจารุวณิช นายระพีพัฒน์ ศรีวิชัย นายฌานันตร์ ยศสมบัติ นายสง่าพงศ์ ปัญญาแก้ว ภาคเหนือ เชียงใหม่ รางวัลชมเชย

สื่อบทเรียนสำหรับระบบการเรียนรู้ออน์ไลน์ กลุ่มครู อาจารย์ (2 โครงการ)

ที่ รหัส โครงการ หมวดโครงการ สถาบัน อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าโครงการ ผู้พัฒนาคนที่ 2 ผู้พัฒนาคนที่ 3 ภาค จังหวัด ผลการตัดสิน

120 16p41n0229 เรียนรู้การพูดออกเสียงและเขียนภาษาอังกฤษ ผ่านเท็บเล็ต สื่อบทเรียนสำหรับระบบการเรียนรู้ออน์ไลน์ (Content for Learning Management System) โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย   นางรุ่งกานต์ วังบุญ     ภาคเหนือ เชียงใหม่ รางวัลที่ 1

119 16p41i0253 เนื้อหาบทเรียนเรื่องการชั่ง โดยใช้ HTML5 สื่อบทเรียนสำหรับระบบการเรียนรู้ออน์ไลน์ (Content for Learning Management System) โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน   นายนาคิน สัจจะเขตต์     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น รางวัลชมเชย

รางวัลพิเศษ Microsoft Special Awards

ที่ รหัส โครงการ หมวดโครงการ สถาบัน อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าโครงการ ผู้พัฒนาคนที่ 2 ผู้พัฒนาคนที่ 3 ภาค จังหวัด ผลการตัดสิน

5 16p11c0551 มหัศจรรย์เมล็ดพันธุ์กู้โลก โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายมารอง ผดุงสิทธิ์ นายฉัตรปรินทร์ หงส์ศิริธรรม นายสรวิศ แต้เกษม นายจาตุรงค์ ทองคำ ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร รางวัลพิเศษ Microsoft Game Competition

40 16p14c0309 ระบบแนะนำ และประเมินกิจกรรมโดยการวิเคราะห์ข้อมูลเครือข่าย สังคมออนไลน์ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายสันติธรรม พรหมอ่อน นางสาวนารีรัตน์ แซ่เตียว นายสิรภพ ณ ระนอง นางสาวพัชรพร เจนวิริยะกุล ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร รางวัลพิเศษ Microsoft Innovation Competition