เกณฑ์การพิจารณาตัดสิน

1. รอบคัดเลือกข้อเสนอโครงการ

          คัดเลือกผลงานจากข้อเสนอโครงการที่ส่งเข้ามา โดยกำหนดประเด็นพิจารณาไว้ 5 ด้าน เพื่อเป็นแนวทางให้คณะกรรมการใช้สำหรับการพิจารณาข้อเสนอโครงการ โดยแต่ละกลุ่ม เกณฑ์และน้ำหนักของการให้คะแนนต่างกันตามตารางที่กำหนด เพื่อความเหมาะสมในการตัดสินในแต่ละประเภท โดยการพิจารณาข้อเสนอโครงการจะพิจารณาจากหลักเกณฑ์ด้านต่างๆ ดังนี้

          1.1 ด้านความสมบูรณ์ของข้อเสนอโครงการ ข้อเสนอโครงการมีรูปแบบและหัวข้อครบถ้วน สามารถสื่อสารให้ผู้อ่านเข้าใจได้ ใช้ภาษาได้ถูกต้อง มีภาพ ตาราง หรือ ตัวอย่างประกอบทำให้สื่อได้ชัดเจน

          1.2 ด้านความยากง่ายในการพัฒนา เทคนิคที่ใช้มีความซับซ้อน หรือ ขั้นสูง เทคโนโลยีใหม่และมีประสิทธิภาพ มีคุณค่าในเชิงงานพัฒนาหรือการวิจัย หรือใช้เทคนิคที่ไม่ซับซ้อนมาก แต่ถ่ายทอดได้น่าสนใจ โครงการที่พัฒนาด้วยซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส (Open Source) จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

          1.3 ด้านความคิดสร้างสรรค์ เป็นหัวข้อที่น่าสนใจ แปลก ใหม่ ยังไม่มีผู้พัฒนาหรือคิดค้นมาก่อน หรือ มีผู้พัฒนามาแล้ว แต่นำเสนอหรือพัฒนาในแนวทางที่แตกต่างออกไป 

          1.4 ด้านประโยชน์ใช้งาน สามารถนำไปใช้งานได้จริง มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมในวงกว้าง สามารถนำไปผลิตในเชิงพาณิชย์ได้ สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้

          1.5 ด้านความน่าจะพัฒนาโครงการได้เสร็จตามกำหนด ขอบเขตงาน สามารถพัฒนาได้เสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด 4 เดือน สำหรับงานใหม่ หรือ งานที่พัฒนาต่อยอดจากงานเดิมก็ตาม

 

ประเภท

ความสมบูรณ์ของข้อเสนอ

ความยากง่ายในการพัฒนา

ความคิดสร้างสรรค์

ประโยชน์ใช้งาน

ความน่าจะพัฒนาได้เสร็จ

รวม

โปรแกรมเพื่อความบันเทิง (นักศึกษา)

20

20

25

20

15

100

โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ (นักศึกษา)

20

15

25

25

15

100

โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ (นักศึกษา)

20

20

15

30

15

100

โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (นักศึกษา)

20

25

25

20

10

100

โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับลินุกซ์ (นักศึกษา)

20

25

15

25

15

100

โปรแกรมเพื่อความบันเทิง (นักเรียน)

20

20

25

20

15

100

โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ (นักเรียน)

20

15

25

25

15

100

โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน (นักเรียน)

20

20

20

25

15

100

Environment App Contest

20

20

20

25

15

100

Mobile Application

20

20

25

25

10

100

สื่อบทเรียนสำหรับระบบการเรียนรู้ออน์ไลน์

20

15

25

25

15

100

หมายเหตุ: เนคเทค พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการตามความเหมาะสม เพื่อให้ทุนสนับสนุนโครงการในแต่ละประเภทโดยพิจารณาจากการจัดลำดับคะแนนที่ ได้สูงสุดลงมา ทั้งนี้ โครงการที่จะได้รับการสนับสนุน ต้องได้รับคะแนนไม่น้อยกว่า 50 คะแนน

 

2 รอบการส่งผลงาน

          เนคเทค พิจารณาจากผลงานและรายงานฉบับสมบูรณ์ที่ผู้พัฒนาจัดส่งและตรวจสอบความครบถ้วนของผลงานที่ส่งมอบ โดยพิจารณาจาก

          2.1 ในการนำเสนอผลงานและสาธิตซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้น ผู้พัฒนาต้องมานำเสนอผลงานด้วยตนเอง

          2.2 สิ่งที่ต้องส่งมอบครบตามที่เนคเทคกำหนด คือ รายงานฉบับสมบูรณ์ คู่มือการติดตั้งและคู่มือการใช้งาน จำนวน 1 ชุด และ CD-ROM จำนวน 1 ชุด บรรจุข้อมูลดังนี้ ซอร์สโค้ด ชุดโปรแกรมสำหรับติดตั้ง (Setup Program) Software Libraries และ/หรือ Tools ไฟล์เอกสารรายงาน และข้อตกลงในการใช้ซอฟต์แวร์ (Disclaimer) คะแนนส่วนนี้กำหนด ไว้ไม่เกิน 25%

          2.3 ผลการทดลองใช้งานจริง เนคเทคจะมีคณะทำงานตรวจสอบผลงาน โดยทดลองติดตั้งและทดลองใช้งานจริงตามคู่มือ จุดเด่นและจุดด้อยของแต่ละผลงาน รวมทั้งข้อเสนอแนะผลงานจะถูกให้คะแนนโดยคณะผู้ตรวจ กำหนดไว้ไม่เกิน 75% ของคะแนนรวม

 

ประเภท

รายงาน และการติดตั้งโปรแกรม

Look & Feel

Technique

Creativity

Economic & Social Impact

การนำเสนอผงาน

รวม

โปรแกรมเพื่อความบันเทิง (นักศึกษา)

25

20

15

20

15

5

100

โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ (นักศึกษา)

25

20

10

20

20

5

100

โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ (นักศึกษา)

25

15

15

15

25

5

100

โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (นักศึกษา)

25

15

20

20

15

5

100

โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับลินุกซ์ (นักศึกษา)

25

15

20

15

20

5

100

โปรแกรมเพื่อความบันเทิง (นักเรียน)

25

20

15

20

15

5

100

โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ (นักเรียน)

25

20

10

20

20

5

100

โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน (นักเรียน)

25

15

15

20

20

5

100

Mobile Application

25

15

15

20

20

5

100

สื่อบทเรียนสำหรับระบบการเรียนรู้ออน์ไลน์

25

20

10

20

20

5

100

หมายเหตุ: ผลงานที่ผ่านการตรวจรับ จะถูกจัดลำดับคะแนน (Ranking) เพื่อการพิจารณาจำนวนโครงการที่เหมาะสมสำหรับการเข้าสู่รอบการประกวดชิงชนะ เลิศต่อไป ทั้งนี้ โครงการที่จะได้รับการสนับสนุน ต้องได้รับคะแนนไม่น้อยกว่า 50 คะแนน และโครงการที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ต้องได้รับคะแนนไม่น้อยกว่า 70 คะแนน และจัดทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว

 

3 การประกวดแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ

          เนคเทค ได้กำหนดหลักเกณฑ์ ประเด็นการให้คะแนน การรวมคะแนน และวิธีการในการตัดสินให้คณะกรรมการแต่ละชุดสามารถกำหนดเป็นเกณฑ์ร่วมกัน ก่อนการพิจารณาตัดสิน หากผลคะแนนไม่สามารถตัดสินได้ การชี้ขาดให้สิทธิ์เป็นของคณะกรรมการ

          3.1 การให้คะแนน

          การให้คะแนน สำหรับโครงการในแต่ละประเภทที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนั้น พิจารณาจากประเด็นต่างๆ ทั้งสิ้น 5 ประเด็นหลัก กล่าวคือ 

                    1. Look and Feel เช่น

                        ความสวยงาม ความน่าสนใจของโปรแกรม

                        การใช้งานง่ายและสะดวก

                        ความถูกต้อง ครบถ้วนในเนื้อหาที่นำเสนอ

                    2. Technique เช่น

                        ความยากง่ายของโปรแกรม (Programming Technique)

                        คุณค่าในเชิงงานพัฒนา หรือการวิจัย

                        ความก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยี

                        ความถูกต้องและประสิทธิภาพของโปรแกรม

                        การพัฒนาด้วยซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส (Open Source)

                    3. Creativity

                        ความคิดสร้างสรรค์

                    4. Economic & Social Impact เช่น

                        ประโยชน์และคุณค่าทางเศรษฐกิจ

                        ประโยชน์และคุณค่าทางสังคม

                        ศักยภาพในการนำไปผลิตเชิงพาณิชย์ หรือ พัฒนาต่อยอด

                    5. Presentation เช่น

                     การแสดงผลงาน (โปสเตอร์, บูธ) และการนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ

                     ความสุภาพและการแต่งตัว

                     เอกสารเผยแพร่ผลงาน เป็นต้น

          การคิดคะแนนรวม คะแนนรวมทั้งสิ้นของทุกๆ ประเด็นหลัก เท่ากับ 100 คะแนนเต็ม

          3.2 การกำหนดคะแนนของแต่ละประเด็น

          เนคเทคได้กำหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนนเป็นมาตรฐานร่วมกัน ดังนี้

ประเภท

Look & Feel

Technique

Creativity

Economic & Social Impact

Presentation

รวม

โปรแกรมเพื่อความบันเทิง (นักศึกษา)

25

20

25

20

10

100

โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ (นักศึกษา)

25

15

25

25

10

100

โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ (นักศึกษา)

20

20

20

30

10

100

โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (นักศึกษา)

20

25

25

20

10

100

โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับลินุกซ์ (นักศึกษา)

20

25

20

25

10

100

โปรแกรมเพื่อความบันเทิง (นักเรียน)

25

20

25

20

10

100

โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ (นักเรียน)

25

15

25

25

10

100

โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน (นักเรียน)

20

20

25

25

10

100

Mobile Application

20

20

25

25

10

100

สื่อบทเรียนสำหรับระบบการเรียนรู้ออน์ไลน์

25

15

25

25

10

100

 

          3.3 หลักเกณฑ์ในการตัดสินรอบชิงชนะเลิศ

          สำหรับโครงการที่จะได้รับรางวัลต่างๆ ของการแข่งขันในแต่ละประเภทนั้น ควรจะสอดคล้องกับเกณฑ์ต่างๆ ในเบื้องต้น ดังต่อไปนี้

                    รางวัลที่ 1 ต้องได้รับคะแนนสูงสุด และได้รับคะแนนเฉลี่ย มากกว่าหรือเท่ากับ 80 คะแนน 1 รางวัล

                    รางวัลอื่นๆ จะทำการพิจารณาจากคะแนนที่ได้ตามลำดับ โดยสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

                    รางวัลที่ 2 ต้องได้รับคะแนนเฉลี่ย มากกว่าหรือเท่ากับ 75 คะแนน 1 รางวัล

                    รางวัลที่ 3 ต้องได้รับคะแนนเฉลี่ย มากกว่าหรือเท่ากับ 70 คะแนน 1 รางวัล

                    รางวัลชมเชย 2 รางวัล

หมายเหตุ: 1. ในกรณีที่โครงการที่ได้รับคะแนนสูงสุด มีคะแนนเฉลี่ยน้อยกว่า 80 คะแนน จะถือว่า ไม่มีรางวัลที่ 1 สำหรับโครงการในประเภทนั้นๆ

              2. ในการตัดสิน กรณีที่มีปัญหา จะถือคำตัดสินของคณะกรรมการเป็นการชี้ขาด