เงินทุน รางวัล และประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ

เงินทุนและรางวัล 23 กันยายน 2556

โครงการที่ได้รับการคัดเลือกและผ่านการพิจารณา จะได้รับทุนสนับสนุนโครงการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
     1. ผลงานยอดเยี่ยม 15,000 บาท และเกียรติบัตร (นักเรียน 13,000 บาท และ อาจารย์ที่ปรึกษา 2,000 บาท)
     2. ผลงานดี 5,000 บาท และเกียรติบัตร (นักเรียน 4,000 บาท และ อาจารย์ที่ปรึกษา 1,000 บาท)
     3. โครงการที่เข้าร่วมการนำเสนอผลงาน จะได้รับเกียรติบัตร
สำหรับผลงานที่ผ่านการพิจารณาเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ จะมีเงินรางวัลพร้อมโล่เกียรติยศ ดังนี้
     รางวัลที่ 1    60,000 บาท และถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (เฉพาะประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา)
     รางวัลที่ 2    40,000 บาท
     รางวัลที่ 3    20,000 บาท
     รางวัลชมเชย    ประเภทละ 2 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท
     รางวัลพิเศษ    บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 2 รางวัล ในการไปทัศนศึกษาในต่างประเทศ ทีมผู้ชนะ (นักศึกษา 3 ท่านและอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน) จะได้รับแพ็กเกจตั๋วเครื่องบินพร้อมที่พัก ไปเยี่ยมชม Microsoft Technology Center (MTC) ณ ประเทศ Singapore เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 100,000 บาท

     เงินรางวัลทุกประเภท จะแบ่งเป็น 2 ส่วน โดยมอบให้ทีมผู้พัฒนา จำนวน 80% และอาจารย์ที่ปรึกษา 20%
     สถาบันการศึกษาที่ได้รับรางวัลที่ 1, 2 และ 3 ในแต่ละประเภท จะได้รับโล่รางวัลเกียรติยศจากเนคเทค
     ผลงานชนะเลิศของนักเรียน นิสิต นักศึกษา ทุกประเภทจากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 (NSC 2014) จะได้รับสิทธิ์เข้าสู่รอบสุดท้ายของการแข่งขันรางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ ครั้งที่ 9 จัดโดย มูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ

    นักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่เข้าร่วม โครงการ NSC หรือ YSC และมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด มีสิทธิ์ได้รับโควตาเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
    ทั้งนี้ สถานศึกษาบางแห่งมีการพิจารณาให้ทุนการศึกษาเพิ่มเติม สำหรับผู้พัฒนาที่ได้รับรางวัลในการประกวดรอบชิงชนะเลิศ เช่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นต้น
    รายละเอียดติดต่อได้ที่ ศูนย์ประสานงานภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยดังกล่าว หรือ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ