กำหนดการรอบชิงชนะเลิศ

กำหนดการรอบชิงชนะเลิศ
การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16
(The Sixteenth National Software Contest: NSC 2014)
วันที่ 11 - 14 มีนาคม 2557
ณ หอประชุมมหิศร อาคารเอสซีบีพาร์ค ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900วันที่ 11 มีนาคม 2557
เวลา 17.00-18.00 น.    ลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน อนุญาตให้เข้าพื้นที่ ตั้งแต่เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป
เวลา 17.30-20.00 น.    ติดตั้งโปรแกรมหรืออุปกรณ์ และ จัดบอร์ดแสดงผลงาน
                                ลงทะเบียนและส่งมอบบูธ พร้อมส่งรายงานฉบับสมบูรณ์

วันที่ 12 มีนาคม 2557
เวลา 08.00-09.00 น.    ลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขันและคณะกรรมการ
เวลา 09.00-19.00 น.    ผู้เข้าแข่งขันประจำอยู่ที่บูธเพื่อนำเสนอผลงานโครงการ NSC 2014
เวลา 09.00-10.00 น.    ประชุมคณะกรรมการเกี่ยวกับเกณฑ์การให้คะแนน
เวลา 10.00-12.00 น.    คณะกรรมการตรวจผลงานและสัมภาษณ์โครงการ
เวลา 12.00-13.00 น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00-17.00 น.    คณะกรรมการตรวจผลงานและสัมภาษณ์โครงการ
เวลา 17.00-18.00 น.    คณะกรรมการประชุมสรุปผลการตัดสิน
เวลา 14.00-16.00 น.    พิธีเปิดงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13

วันที่ 13 มีนาคม 2557
เวลา 08.00-09.00 น.    ลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
เวลา 09.00-10.00 น.    เตรียมตัวนำเสนอผลงาน
เวลา 10.00-19.00 น.    เปิดแสดงผลงานโครงการ NSC 2014 ในงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13

วันที่ 14 มีนาคม 2557
เวลา 08.00-09.00 น.    ลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
เวลา 09.00-10.00 น.    เตรียมตัวนำเสนอผลงาน
เวลา 10.00-15.00 น.    แสดงผลงาน NSC 2014
เวลา 15.00-17.00 น.    การประกาศผลและพิธีมอบรางวัล
                                พิธีปิดงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13

หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม