การจัดโครงการค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ (NECTEC eCamp) ช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2560

มหาวิทยาลัยที่จัดค่ายฯจังหวัดรุ่นที่ช่วงเวลาที่จัด                            
1. มหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิษณุโลก31413-17 ตุลาคม 2560 
2. มหาวิทยาลัยบูรพาจังหวัดชลบุรี31717-20 ตุลาคม 2560 
3. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร31621-23 ตุลาคม 2560 
4. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่31123-27 ตุลาคม 2560 
5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานจังหวัดนครราชสีมา31524-28 ตุลาคม 2560 
6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
จังหวัดสกลนคร31830 ตุลาคม-3 พฤศจิกายน 2560 
7. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานี3198-12 พฤศจิกายน 2560 
8. มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรุงเทพมหานคร31315-17 พฤศจิกายน 2560