การจัดโครงการค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ (NECTEC eCamp) ช่วงเดือนตุลาคม 2555

มหาวิทยาลัยที่จัดค่ายฯจังหวัดรุ่นที่ช่วงเวลาที่จัด                            
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพจังหวัดเชียงใหม่2288-12 ตุลาคม 2555 
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานจังหวัดนครราชสีมา2298-12 ตุลาคม 2555 
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนครจังหวัดสกลนคร23012-16 ตุลาคม 2555 
4. มหาวิทยาลัยมหิดลจังหวัดนครปฐม23113-17 ตุลาคม 2555 
5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรุงเทพมหานคร23215-20 ตุลาคม 2555 
6. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรุงเทพมหานคร23315-19 ตุลาคม 2555 
7. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานี2348-12 ตุลาคม 2555 
8. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร23518-22 ตุลาคม 2555 
9. มหาวิทยาลัยบูรพาจังหวัดชลบุรี23623-27 ตุลาคม 2555 
10. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จังหวัดสงขลา23722-26 ตุลาคม 2555 
11. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่23823-27 ตุลาคม 2555 
12. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จังหวัดปทุมธานี23919-23 ตุลาคม 2555