ค่ายฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 228

ภาพบรรยากาศการเดินทางไปตรวจเยี่ยมค่ายฯ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2555