กลุ่มเป้าหมาย คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ และการรับสมัคร

กลุ่มเป้าหมาย
    นักเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 ในจังหวัดกรุงเทพฯ และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ในภูมิภาคที่กำหนด โรงเรียนละไม่เกิน 3 คน เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ตรง ด้านอิเล็กทรอนิกส์ และไฟฟ้า อันจะเป็นแนวทางหรือทางเลือกให้นักเรียนได้มีโอกาศเลือกสายวิชาที่เกี่ยวข้องในการศึกษาระดับถัดไป

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ
1. นักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับเมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ทั่วประเทศ สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 เปิดรับผู้เข้าร่วมโครงการ เฉพาะในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
2. มีความสนใจในเบื้องต้นเกี่ยวกับการทำโครงงานทางด้านอิเล็กทรอนิกส์
3. ผ่านการคัดเลือกจากผลการทำแบบทดสอบเบื้องต้น หรือเรียงความจากหัวข้อที่กำหนด
4. ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง และสถาบันการศึกษาที่สังกัดให้เข้าร่วม

การรับสมัคร
1. ให้มหาวิทยาลัยที่จัดค่ายฯ ปรชาสัมพันธ์โครงการ eCamp ให้แก่โรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ โดยมุ่งเน้นการกระจายพื้นที่ในวงกว้าง เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนในพื้นที่รับผิดชอบ ได้มีโอกาสเจ้าร่วมค่ายอย่างทั่วถึง โดมหาวิทยาลัยที่จัดค่ายฯ จะมีมีวิธีการคัดเลือกนักเรียนที่สมัครเข้าร่วมตามแต่ละแห่งแตกต่างกันออกไปตามสมควร อาทิ การเขียนเรียงความ เป็นต้น
2. นักเรียนสมัครโดยการกรอกแบบฟอร์มของแต่ละมหาวิทยาลัยที่จัดค่ายฯ (ส่งทางไปรษณีย์หรือสมัครที่หน่วยจัดค่ายฯ หรือโรงเรียนรวบรวมส่งให้) ภายในเวลาที่ำกำหนด (ก่อนกำหนดเข้าค่ายฯ ไม่น้อยกว่า 4 สัปดาห์)