วัตถุประสงค์และเป้าหมายโครงการ

วัตถุประสงค์
1.เพื่อกระตุ้นให้เกิดความสนใจ และเป็นการให้ความรู้พื้นฐานด้านอิเล็กทรอนิกส์แก่เยาวชนทั่วประเทศ
2.เพื่อพัฒนาทักษะในการประดิษฐ์คิดค้นด้านอิเล็กทรอนิกส์ อันเป็นรากฐานสำคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม
3.เพื่อสร้างและพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถทางด้านอิเล็กทรอนิกส์
4.เพื่อให้ได้ผลงานด้านอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความหลากหลายซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

เป้าหมายโครงการ
1.มีมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษา เข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 20 แห่ง
2.จำนวนนักเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาเข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 1,000 คน
3.กระตุ้นให้คณาจารย์และนิสิต นักศึกษาในชมรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือกลุ่มกิจกรรมทาง ด้านอิเล็กทรอนิกส์ภายในมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษา เกิดความรู้สึกมีส่วนร่วม และร้างความสนใจด้านอิเล็กทรอนิกส์แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษามากขึ้น
4.เกิดกิจกรรมต่อเนื่องที่ส่งเสริมทักษะความรู้ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ โดยชมรมหรือกลุ่มกิจกรรมทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ภายในมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะมุ่งเน้นการพัฒนาขีดความสามารถของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ไม่น้อยกว่า 10 กิจกรรมต่อปี