ภาพการตจรวจเยี่ยมค่ายฯ ช่วงปิดภาคเรียนแรก เดือนตุลาคม 2553