กำหนดการจัดค่าย

การจัดโครงการค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์จะจัดในช่วงปิดเทอม คือช่วงระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม และช่วงเดือนตุลาคม ของทุกปี  ดังนี้

ศูนย์ฯ ส่งจดหมายเชิญชวนชมรมอิเล็กทรอนิกส์แต่ละมหาวิทยาลัย
ให้ส่งข้อเสนอโครงการจัดค่าย eCampมารับเงินสนับสนุนการจัดค่าย
มิถุนายน - สิงหาคม
ศูนย์ฯ พิจารณาข้อเสนอโครงการ และแจ้งผลการพิจารณาไปยังมหาวิทยาลัยสิงหาคม
ศูนย์ฯ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยในเครือข่าย ประชาสัมพันธ์โครงการกันยายน
ศูนย์ฯ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยในเครือข่าย จัดค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ (ค่ายช่วงปิดภาคเรียนแรก)
ตุลาคม
ชมรมอิเล็กทรอนิกส์ในแต่ละมหาวิทยาลัย เตรียมคัดเลือกเยาวชนตัวแทนค่าย
ในการแข่งขันประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ รอบชิงชนะเลิศ และส่งรายชื่อมายังศูนย์ฯ
ธันวาคม
การแข่งขันประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ รอบชิงชนะเลิศ ในงาน
"มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย"
กุมภาพันธ์
ศูนย์ฯ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยในเครือข่าย ประชาสัมพันธ์โครงการมีนาคม
ศูนย์ฯ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยในเครือข่าย จัดค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ (ค่ายช่วงปิดภาคเรียนที่สอง)
มีนาคม - พฤษภาคม
ศูนย์ฯ จัดประชุมร่วมกับมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพการจัดค่ายฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
มิถุนายน